เข้าสู่ระบบสมาชิก   -   สร้างไอดีใหม่
EN
Call Center : 086-3858148

สร้างไอดีใหม่

  • 1 ยอมรับเงื่อนไข/
  • 2 กรอกข้อมูล/
  • 3 เสร็จสิ้น

1.Agreement

- ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการเกม Audition ในเครือ PVS Thailand หรือ AuditionPVS

- ทีมงาน หมายถึง GM ของเกม AuditionPVS ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเกม

- ผู้เล่น หมายถึง ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ AuditionPVS

- Account หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เชื่อมต่อและใช้บริการของ AuditionPVS หรือ User ID

- โปรแกรมช่วยเล่น หมายถึง โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะทำให้เกิดความได้เปรียบ / เสียเปรียบแก่ผู้เล่นด้วยกัน และ / หรือ โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายล้มเหลว หรือทำงานผิดปกติไปจากเดิม และ / หรือ โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะสามารถดักจับการรับส่งข้อมูลระหว่างแม่ข่าย ลูกข่าย หรือผู้เล่นด้วยกันเอง

- ผู้เล่นจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย หรือประเพณี จารีตและศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

 

2.ข้อตกลงในการใช้บริการ

2.1 การยอมรับข้อตกลงและความสมบูรณ์ของข้อตกลง เมื่อผู้ใช้บริการเลือก "ยอมรับ" ข้อตกลงด้านล่าง ผู้ใช้บริการจะสามารถสมัครสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมได้ แต่ถ้าเลือก "ไม่ยอมรับ" ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ ผู้ใช้บริการจะเป็นสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อยอมรับข้อตกลงนี้เท่านั้น

 

2.2 การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง เงื่อนไขของผู้ให้บริการ ในการขอใช้บริการเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางผู้ให้บริการ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้อยู่ปัจจุบันจริง

2) ห้ามใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นในการสมัคร

3) ข้อมูลอื่นๆ ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครต้องเป็นความจริง

4) ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ Account ที่ได้รับจากทางผู้ให้บริการ ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรือนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์

5) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่สามารถรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากทางผู้ให้บริการ ได้

 

2.3 การไม่อนุญาตและยินยอมการสมัครใช้งาน ผู้ให้บริการ สามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากเหตุนั้นเกิดจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กรณีที่ความสามารถเกี่ยวกับการบริการไม่เพียงพอ

- กรณีที่มีอุปสรรคทางเทคนิค

- กรณีอื่นๆ ที่ไม่ยินยอมให้สมัคร

 

2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างครบถ้วนเสียก่อน โดยที่ทางผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

3. หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายและจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

1) ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น

2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการดังกล่าว

3) ผู้ใช้บริการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ เช่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ

4) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้นถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงของผู้ให้บริการ

5) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย

6) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus และทำการ Hack

8) ผู้ใช้บริการต้องไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผู้ให้บริการหรือกระทำผิดข้อตกลงอื่นๆ

9) ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อผู้ให้บริการ

 

4. ข้อมูล Account ของผู้ใช้บริการ

- ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Account (ID) ได้

- ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ Account รหัสผ่าน (Password) และรหัสPIN ของตนเอง โดยที่ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

- ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ

- Account (ID) สามารถโอนย้ายให้แก่บุคคลอื่นได้โดยดูรายละเอียดการขอโอนย้ายสิทธิ์ครอบครอง ID ได้ที่นี่

- Account (ID) ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมดภายในเกม ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ให้บริการ เท่านั้น

 

5. กฎกติกา

1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุยและห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่นเช่นการพิมพ์ข้อความเดิม ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง
บทลงโทษ : ตักเตือนและปรับลดค่า EXP ลง 10% หรือตามความเหมาะสม | ครั้งที่2 ระงับไอดีถาวร

2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ ให้เกิดความแตกแยกในสังคม และในแง่ของความละเอียดอ่อนและเปราะบางทางสังคม ศาสนา การเมือง ราชวงศ์ หรืออ้างอิงบุคคลที่ 3 บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร

3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ หรือหยาบคาย หรือประโยคพาดพิงบุคคลอื่นในทางลบ หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร และ ชื่อ CLUB บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร (*สามารถติดต่อกับทางทีมงานให้ทำการปลดการระงับไอดีเพื่อแก้ไขชื่อภายใน 3 วัน)

4. ห้ามใช้ Bug หรือความผิดพลาดของเกม ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร

5. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกมและห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของเงินในเกมหรือเงินจริง *รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร

6. ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใด ๆ ที่ไม่ใช่ Client ของเกม AuditionPVS รวมถึงโปรแกรม แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร (*ในกรณีที่ส่งโปรแกรมช่วยเล่นที่ใช้ได้จริงให้กับทีมงานเพื่อตรวจสอบ สามารถขอปลดการระงับไอดีได้ 1 ครั้ง และยึดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นทั้งหมด)

7. ห้ามแอบอ้างว่าตัวเองเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ AuditionPVS หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เกมส์ AuditionPVS หรือ แสดงตัวว่าเป็น GM บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร

8. ห้ามผู้เล่นขัดขวางการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลเกมของทีมงาน หรือ พูดข่มขู่ ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ดูหมิ่น ก่อกวน สร้างอุปสรรคให้ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หรือ เจตนาหลอกลวงทีมงาน โดยใช้ข้อมูลปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร

9.ห้ามผู้เล่นกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการเล่นการพนันภายในเกม ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินภายในเกม หรือเงินจริง รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร

10.ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใด ๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใด ๆ ที่ไม่ใช่ Client ของเกม AuditionPVS รวมถึงโปรแกรม แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ *รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * บทลงโทษ : ระงับไอดีถาวร (*ในกรณีที่ส่งโปรแกรมช่วยเล่นที่ใช้ได้จริงให้กับทีมงานเพื่อตรวจสอบ สามารถขอปลดการระงับไอดีได้ 1 ครั้ง และยึดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นทั้งหมด)

หมายเหตุ

1. หลังจากระงับไอดีถาวรไปแล้ว หากทีมงานพบการกระทำความผิดจากเครื่องเดียวกันอีกเป็นครั้งที่ 2 จะทำการระงับเครื่องคอมพิวเตอร์ถาวรทันที (ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอีกต่อไป)

* การขอทราบสาเหตุ และการยื่นเรื่องขอปลดระงับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แจ้ง Hardware ID แก่ทีมงาน โดย Hardware ID สามารถดูได้จากไฟล์ hwid.txt ในโฟลเดอร์ Data ของเกม AuditionPVS โดยทีมงานจะพิจารณาเป็นรายกรณี

2. บทลงโทษลด exp หากผู้เล่นเลเวลต่ำกว่า 20 จะเปลี่ยนการลงโทษเป็นปรับลด EXP 30% หรือตามความเหมาะสม

3. ภายใน 7 วันหลังจากถูกระงับไอดีหรือระงับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ แก่ทีมงาน จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และผู้เล่นไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานโต้แย้งได้ทันเวลา โดยทีมงานจะพิจารณาเป็นรายกรณี

 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทางผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละทิ้งไอดีเกินระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอดีนั้นๆ จะถูกลบทิ้ง

 

6. ข้อตกลงในการใช้บริการเกม AuditionPVS

1. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเกม AuditionPVS ติดต่อกันเป็นเวลา 365 วัน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทีมงานระงับ, ยุติการใช้งาน User ID เกม AuditionPVS ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเกม AuditionPVS อีกครั้งสามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้

2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน User ID ,รหัส PIN และ Password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน รวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน

3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด จะต้องได้รับการลงโทษจากทีมงานตามความเหมาะสม

4. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด จะต้องได้รับการลงโทษจากทีมงานตามความเหมาะสม

5. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม AuditionPVS ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา User ID , รหัส PIN และ Password เกม AuditionPVS ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก User ID, รหัส PIN และ Password ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าทีมงานได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว ( รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน User ID, การถูกบุคคลอื่นขโมย ขายสิ่งของ หรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ ภายในเกม ( Items ) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ User ID เกม AuditionPVS ) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำดังกล่าว จากทีมงานโดยสิ้นเชิง

6. ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ User ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด

7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กฎ กติกา และบทลงโทษ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ ชดใช้ ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

9. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทีมงานอันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน Account

10. กรณีทีมงานได้ยุติการให้บริการเกม AuditionPVS ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางทีมงาน AuditionPVS ทั้งสิ้น

11. ทางทีมงานจะถือว่าผู้เล่นทุกคนรับทราบและยอมรับ กฎ กติกา ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด

ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook